Psychoterapia

Terapia Indywidualna

Terapia osób dorosłych

Jest terapią krótkoterminową, zgodną z zasadami terapii poznawczo-behawioralnej. W trakcie 50 minutowych sesji koncentrujemy się na rozwiązywaniu trudności poprzez zmianę zachowania oraz myślenia oraz szukamy optymalnej drogi do osiągnięcia celów wyznaczonych przez Klienta.

Psychoterapia indywidualna prowadzona jest 1 x tygodniu, a czas trwania terapii określany jest razem z terapeutą podczas pierwszych spotkań.

Wskazania do terapii:

 • zaburzenia osobowości,
 • zaburzenia lękowe,
 • depresja,
 • zaburzenia odżywiania (anoreksja, bulimia),
 • zaburzenia psychosomatyczne oraz związane ze stresem,
 • trudności w relacjach z innymi ludźmi,
 • problemy życia codziennego.

Terapia dzieci i młodzieży

W Poradni prowadzimy terapię dla dzieci i młodzieży, w oparciu o nurt poznawczo-behawioralny. Terapia ukierunkowana jest na zmianę myślenia oraz zachowania i z założenia jest terapią krótkoterminową. Relacja pomiędzy terapeutą a dzieckiem opiera się na zaufaniu i poczuciu bezpieczeństwa. Przeważnie terapia z dzieckiem lub nastolatkiem poprzedzona jest diagnozą psychologiczną.

Psychoterapia indywidualna trwa 50 minut i odbywa się 1 raz w tygodniu.

Wskazania do terapii:

 • zaburzenia lękowe,
 • zaburzenia depresyjne,
 • zaburzenia odżywiania,
 • zaburzenia pod postacią somatyczną,
 • zaburzenia obsesyjno-kompulsyjne.

Ponad to, prowadzimy terapię wykorzystując m.in. techniki poznawczo-behawioralne w przypadku występowania:
 
 • zespołu Aspergera,
 • zaburzeń nadpobudliwości psychoruchowej (adhd)
 • zaburzenia opozycyjno-buntownicze,
 • zaburzeń zachowania.

Zapraszamy także dzieci i młodzież:

 • nadmiernie nieśmiałe,
 • nieradzące sobie z emocjami, w tym z wybuchami złości,
 • z trudnościami szkolnymi,
 • popadające w konflikty z rówieśnikami, rodzeństwem i rodzicami,
 • znajdującą się w sytuacji okołorozwodowej,
 • z obniżonym poczuciem własnej wartości.

Psychoterapia rodzin

Terapia rodzin (terapia systemowa) jest terapią, w której uczestniczą wszyscy jej członkowie. Osoby tworzące dany system rodzinny pozostają ze sobą w relacjach, wzajemnie na siebie wpływając. Jeśli jedna osoba w rodzinie przeżywa trudność, wpływa to na wszystkich pozostałych domowników w mniejszym lub większym zakresie. Problemy w rodzinie mogą się wówczas nasilać wymykając się spod kontroli, jednocześnie obniżając jakość i komfort życia.

Wskazania do terapii rodzinnej:

 • sytuacja kryzysowa związana np. ze śmiercią członka rodziny, chorobą czy rozwodem,
 • nieporozumienia i kłótnie pomiędzy członkami rodziny, powodujące napięcie i stres, a także nierozwiązane konflikty, niezdolność jasnej komunikacji czy brak komunikacji,
 • objawy somatyczne, mające swoje przyczyny w nieprawidłowych relacjach rodzinnych,
 • brak satysfakcjonujących relacji z dzieckiem, brak wzajemnego zrozumienia, wycofanie dziecka z interakcji z rodzicami.

Celem spotkań terapeutycznych jest rozpoznanie przyczyn trudności rodzinnych, rozwijanie zdolności porozumiewania się i wyrażania swoich potrzeb, emocji oraz oczekiwań, określenie wyraźnych granic, ustalenie zasad postępowania w danym systemie rodzinnym czy wzmacnianie więzi pomiędzy członkami rodziny.

Sesja trwa 90 minut.
 

Psychoterapia par i małżeństw

Psychoterapia par i małżeństw jest interwencją nastawioną na rozwiązywanie bieżących problemów oraz na zalezieniu optymalnej strategii radzenia sobie w przyszłości. Podczas sesji terapeuta pomaga zdefiniować źródło problemu oraz rozwiązać je poprzez zmianę sposobu komunikowania się partnerów, zmianę postaw, zachowań.

Wskazania do terapii:
 
 • trudności w komunikowaniu się,
 • kłótnie, ciche dni i niezdolność rozwiązywania konfliktów,
 • brak umiejętności wyrażania swoich oczekiwań i potrzeb,
 • wsparcie w sytuacji kryzysu, np. rozstanie lub rozwód,
 • rozważania dotyczące dalszego bycia razem.